Restauratie klokkentoren Stiftskerk te Weerselo 

Op het Stift te Weerselo is in alle opzichten de Stiftskerk het centrale gebouw. Niet alleen vanwege haar omvang, ouderdom en religieuze betekenis, maar ook omdat zij alle eeuwen door, in alle episodes uit de geschiedenis van het Stift, actief heeft gefunctioneerd.

De kerk heeft altijd een centrale positie gehad.In de middeleeuwen als klooster- en parochiekerk daarna als Stiftskerk en kerk van de Protestantse Gemeente. In deze laatste hoedanigheid functioneert zij nog steeds.

De Stiftskerk heeft heel lang met een klokkenprobleem geworsteld. Het oude torentje, eigenlijk een dakruiter, dat het tot ver in de 19e eeuw op het dak van de kerk heeft volgehouden, was eigenlijk te licht voor zware luidklokken. Het huidige torentje is een ontwerp uit 1886. Het rust op een constructie van vier houten stijlen, die, door gewelf en kap heen, rust op de vloer van de meest westelijke travee. Het is bij de laatste grote restauratie in 1981 verstevigd, nadat gebleken was, dat de boktor de constructie ernstig ondermijnd had. In het torentje hangen nu weer de klokken van 1545 en 1571. Elke zondag luidt de koster handmatig de klok voor aanvang van de eredienst evenals bij rouw- en trouwdiensten.

Monumentenwacht constateerde onlangs dat de klokkentoren in de Stiftskerk te Weerselo opnieuw nodig gerestaureerd moet worden. De heer H. Voogtsgeerd is bereid gevonden, namens het College van Kerkrentmeester de taak van projectleider restauratie Stiftstoren op zich te nemen.

De totale kosten worden geraamd op € 126.000. Om dit project te kunnen realiseren is door leden van de kerkelijke gemeente en andere belangstellenden aan de oproep te doneren gehoor gegeven. Daarnaast zijn er toezeggingen van diverse fondsen. Er is momenteel nog een tekort van € 25.000.

Als ook dit bedrag bij elkaar is gebracht kan in september 2017 worden begonnen met de restauratie van de Stiftstoren.

Het jaar 2018 kan dan worden ingeluid vanuit een gerestaureerde klokkentoren.