Eredienst als middelpunt
Elke zondag is er een viering in de Stiftskerk. Deze begint om tien uur en duurt ongeveer een uur. Voor kinderen is er opvang. Iedereen is van harte welkom. De liturgie is gebaseerd op het “oecumenisch ordinarium’’, dat stamt uit de vroege kerk. We volgen voor de lezingen in het algemeen het oecumenisch leesrooster. Regelmatig levert de cantorij een bijdrage aan de diensten.

Gang van zaken vooraf
Voor 10 uur komen de mensen de kerk binnen. Zij krijgen de zondagsbrief en het liedboek uitgereikt. Soms speelt de organist nog wat. Voor jonge kinderen is er eventueel opvang in de school. Ondertussen verzamelen zich in de consistoriekamer in de Stiftsschool de ouderling, kerkvoogd en diaken van dienst en de predikant. Bijzonderheden worden uitgewisseld en de ouderling spreekt het consistoriegebed uit, waarin Gods zegen wordt gevraagd voor de dienst die komen gaat. Dan lopen de dienstdoende leden van de kerkenraad en de predikant naar de kerk en wachten in de hal tot het 10 uur is.

Het luiden van de klok
De grote klok van de Stiftskerk wordt op zondag twee keer handmatig geluid. Om 9.00 uur en om 10.00 uur vlak voor aanvang van de dienst. In de meeste gevallen luidt de koster de klok. Daarna zet de organist het openingslied in en als de gemeente begint te zingen komen de leden van de kerkenraad en de dominee naar binnen.

Standaard orde van dienst
Een zondagse dienst in de Stiftskerk bestaat standaard uit vier delen:

1 Voorbereiding
2 Schrift
3 Gebeden en gaven
4 Afsluiting.
Er wordt veel gezonden, sinds de invoering in juni 2013 uit het Nieuwe Liedboek. Zie hier voor overzicht van een Standaard dienst.

1 Dienst van de Voorbereiding
Stilte
De koster luidt de klok
Intochtslied, leden kerkenraad en predikant komen binnen
Woord van welkom door ouderling,hij geeft de predikant een hand en draagt daarmee de dienst aan hem of haar over.
(Soms: inleidende woorden van predikant)
Bemoediging (meestal gezongen)
Drempelgebed (meestal gezongen)
Psalm van de zondag
Smeekgebed (oftewel kyriegebed)
Glorialied (niet in lijdenstijd)

2 Dienst van de Schrift
Liturgische groet
Gebed van de zondag
Eerste lezing (oude testament) door lector
Lied
(Soms tweede lezing uit de Brieven)
Evangelielezing door predikant
Lofprijzing (of antwoordlied)
Uitleg en verkondiging (ook wel ‘preek’ of ‘overdenking’ genoemd)
Lied

3 Dienst van gebeden en gaven
Grote gebed, bestaande uit dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader
Mededeling door diaken
Inzameling van gaven
(twee collectes, 1e voor diaconie, 2e instandhouding eredienst en pastoraat)

4 Afsluiting
Slotlied
Uitzending en Zegen
(Ouderling geeft predikant een hand, zij lopen met kerkvoogd en diaken als eerste naar buiten)
Deurcollecte voor instandhouding Stiftsgemeente
(Bij de buitendeur staan ouderling en predikant om iedereen een hand te geven.)

De standaard zoals hierboven opgesomd, is een houvast, geen keurslijf. Dikwijls wordt er op onderdelen van afgeweken en wordt er iets aan toegevoegd of weggelaten als de actualiteit daar om vraagt.

Kinderen in de dienst
In 2013 zijn we gestart met diensten waarin kinderen (kleuter- en basisschool) een bijzondere plek hebben. Na aanvang van de dienst en een gesprekje met de predikant, gaan de kinderen met een lantaarntje naar de Stiftsschool, waar zij een Bijbelverhaal horen en creatief aan het werk gaan. Voor het einde van de dienst keren zij weer terug in de kerk. Buiten de zomermaanden is er in de regel iedere eerste zondag van de maand zo’n viering met kindernevendienst. Zie verder het rooster van de kerkdiensten. Voor verdere informatie kijk hier

Koffie drinken
Iedere eerste zondag van de maand en in de zomermaanden juli, augustus en september wordt na afloop van de dienst koffie gedronken in de Stiftsschool. Desgewenst ook thee en limonade.

En verder

  • Wie zelf geen vervoer kan regelen, kan thuis opgehaald worden.
  • In de kerk is een geluidsinstallatie en ringleiding voor slechthorenden
  • De kerk kan met behulp van een drempelhulp toegankelijk worden gemaakt voor rolstoelgebruikers