De gewone zondagsdienst begint om 10.00 uur, tenzij anders vermeld. De grote klok van de Stiftskerk wordt op zondag twee keer handmatig geluid: om 09.00 uur en om 10.00 uur vlak voor aanvang. In de meeste gevallen luidt de koster de klok.

De liturgie van de zondagse dienst bestaat standaard uit vier delen:
Voorbereiding, Schrift, Gebeden en gaven, Afsluiting.

 • Dienst van de Voorbereiding
  Stilte
  De koster luidt de klok
  Intochtslied, leden kerkenraad en predikant komen binnen
  Woord van welkom door ouderling, hij/zij geeft de predikant een hand en draagt daarmee de dienst aan hem of haar over
  Bemoediging (meestal gezongen)
  Drempelgebed (meestal gezongen)
  Psalm van de zondag
  Smeekgebed (oftewel kyriegebed)
  Glorialied (niet in lijdenstijd)
 • Dienst van de Schrift
  Gebed van de zondag
  Eerste lezing (oude testament) door lector
  Lied
  Evangelielezing door predikant
  Lofprijzing (of antwoordlied)
  Uitleg en verkondiging (ook wel ‘preek’ of ‘overdenking’)
  Lied
 • Dienst van gebeden en gaven
  Dankgebed, voorbeden, stil gebed en gezamenlijk Onze Vader
  Mededeling door diaken
  Inzameling van gaven: twee collectes, 1e voor diaconie,
  2e instandhouding eredienst en pastoraat
 • Afsluiting
  Slotlied
  Uitzending en Zegen
  (Ouderling geeft predikant een hand, zij lopen met kerkvoogd en
  diaken als eerste naar buiten)
  Deurcollecte (voor instandhouding Stiftsgemeente)
  (Ouderling en predikant staan bij de uitgang om iedereen een hand te geven)

De standaard zoals hierboven staat opgesomd is een houvast, geen keurslijf. Als de actualiteit er om vraagt, wordt er op onderdelen van afgeweken: iets aan toegevoegd of weggelaten.

Kinderen in de dienst
Maandelijks zijn er diensten waarin kinderen een bijzondere plek hebben. Na aanvang van de dienst is er een gesprekje met de predikant, waarna de kinderen met een lantaarntje naar de Stiftsschool gaan, waar zij een Bijbelverhaal horen en creatief aan het werk gaan. Voor de afsluiting van de dienst keren zij terug in de kerk. Afgezien van augustus is er iedere eerste zondag van de maand zo’n viering met kindernevendienst, tenzij om praktische redenen wordt gekozen voor een andere zondag. Zie de aanduiding ‘kind’ in het overzicht van kerkdiensten en bijeenkomsten.

Bloemengroet
In iedere dienst staan er bloemen op de avondmaalstafel (behalve op Goede Vrijdag, Hemelvaartsdag en biddag). Die bloemen gaan als groet namens onze gemeente naar iemand die bijzondere aandacht verdient.

Koffie drinken na de dienst
Na iedere zondagse kerkdienst is iedereen van harte welkom in de achter de Stiftskerk gelegen Stiftsschool om even gezellig na te praten met een kopje koffie, thee of limonade.

Aankondiging kerkdiensten
De diensten worden aangekondigd in:
ons kerkblad ‘Ringsproak’, dat we samen met Denekamp, Ootmarsum en Tubbergen uitgeven;
het regionale dagblad TC Tubantia, regio Oldenzaal;
’t Beukske, het mededelingenblad voor het dorp Weerselo;
onze website: www.stiftsgemeente.nl;
het vitrinekastje aan de buitenmuur van de kerk.