Festival of Nine Lessons and Carols

Op zondag 22 december 2019 is er ’s morgens géén dienst en ’s middags traditiegetrouw om 15.30 uur het ‘Festival of Nine Lessons and Carols’. Organist Iassen Raykov is ook dirigent van het Vocaal Ensemble uit Zutphen. Dit koor brengt ons met hun liederen echt in de Kerstsfeer. Het geheel bestaat uit een afwisseling van prachtige koorzang en een aantal lezingen uit het Oude en Nieuwe Testament. De liederen zijn in het Engels en het Nederlands en kunnen deels meegezongen worden. Op deze manier wordt een bijzondere beleving van het Kerstfeest gerealiseerd. Het grote aantal bezoekers dat jaarlijks deze bijzondere ‘dienst’ bijwoont bewijst dat dit Festival of Nine Lessons and Carols in een behoefte voorziet. Een ieder is van harte uitgenodigd deze dienst bij te wonen. Bij de uitgang wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd ter bestrijding van de extra onkosten. Na deze dienst, om ongeveer 16.30 uur, bent u van harte welkom in de Stiftsschool om even na te praten onder het genot van een drankje.

Vocaal Ensemble Zutphen is een koor met enthousiaste zangers; het zingt op een hoog niveau muziek uit de Renaissance tot en met de 21e eeuw en staat onder leiding van Iassen Raykov. A Festival of Nine Lessons and Carols is een kerkelijke viering met lezingen en liederen ter gelegenheid van Kerst. Het verhaal dat door middel van korte lezingen uit de Bijbel in grote stappen wordt verteld, gaat over de belofte van de Messias en de geboorte van Jezus. De lezingen worden omlijst door het zingen van Engelse carols en hymnen.

Uit de kroeg houden

Deze vorm van viering ontstond eind 19e eeuw in Canterbury, waar de bisschop een manier zocht om de mannen op kerstavond uit de pub te houden. Sindsdien is de vorm verder uitgewerkt en heeft de traditie zich verder verspreid, ook naar andere dagen voor of vlak na kerst — sinds de eeuwwisseling ook in Nederland. In zekere zin is de viering een kruising van een dienst en een concert. Bijdrage van een geschoold koor of uitgebreide cantorij is onontbeerlijk, omdat veel van de vierstemmige carols en hymns  nogal wat vraagt van de zangers. Zowel in Engeland als in Nederland is er ook altijd gelegenheid voor de aanwezigen om sommige gedeelten mee te zingen. De melodieën van veel carols kennen we al als Nederlandse kerstliederen. Kom op tijd want het aantal plaatsen in de eeuwenoude Stiftskerk is beperkt. □